Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej LO na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, iż dysponujemy jednym miejscem w oddziale o profilach matematyczno-fizycznym lub matematyczno-geograficznym
oraz pięcioma miejscami w oddziale o profilach humanistycznym lub biologiczno-chemicznym.

Terminy składania dokumentów:

do 03.08.2018 r. (do 02.08.2018 r. w dni robocze w godzinach 7:00-13:00, w dniu 03.08.2018 r. w godzinach 7:00-15:00)

Kryteria naboru zostały opisane w zasadach rekrutacji dostępnych w zakładce „Rekrutacja/Zasady rekrutacji”.

Należy złożyć komplet dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie internetowej szkoły),
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy trzeciej,
  • dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) w okresie nauki w gimnazjum,
  • opinię od Ks. Proboszcza,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub poświadczona kopia).

Pozostałe terminy w postępowaniu uzupełniającym zostały podane w zasadach rekrutacji dostępnych w zakładce „Rekrutacja/Zasady rekrutacji”.

Odbioru dokumentów może dokonać Rodzic kandydata lub Kandydat z pisemnym upoważnieniem Rodzica.