Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej LO w roku szkolnym 2018/2019

W zakładce „Rekrutacja/Wyniki rekrutacji” opublikowaliśmy listę Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

 

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata lub Kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 następuje w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej) do 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

Odbioru dokumentów Kandydata może dokonać Rodzic Kandydata lub Kandydat z pisemnym upoważnieniem Rodzica.