Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej LO na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, iż dysponujemy jednym miejscem w oddziale o profilach matematyczno-fizycznym lub matematyczno-geograficznym
oraz pięcioma miejscami w oddziale o profilach humanistycznym lub biologiczno-chemicznym.

Terminy składania dokumentów:

do 03.08.2018 r. (do 02.08.2018 r. w dni robocze w godzinach 7:00-13:00, w dniu 03.08.2018 r. w godzinach 7:00-15:00)

Kryteria naboru zostały opisane w zasadach rekrutacji dostępnych w zakładce „Rekrutacja/Zasady rekrutacji”.

Należy złożyć komplet dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie internetowej szkoły),
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy trzeciej,
  • dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) w okresie nauki w gimnazjum,
  • opinię od Ks. Proboszcza,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub poświadczona kopia).

Pozostałe terminy w postępowaniu uzupełniającym zostały podane w zasadach rekrutacji dostępnych w zakładce „Rekrutacja/Zasady rekrutacji”.

Odbioru dokumentów może dokonać Rodzic kandydata lub Kandydat z pisemnym upoważnieniem Rodzica.

Budynek szkoły w okresie wakacji letnich

W okresie wakacji letnich (26.06.-31.08.2018 r.) budynek Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz będzie otwarty w dni robocze w godzinach 7:00-13:00.

W dniu 03.08.2018 r. (piątek) ze względu na rekrutację do liceum szkoła będzie otwarta do godziny 15:00.

Witamy

Witamy na stronie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

W klasie pierwszej nauczamy przedmiotów w zakresie podstawowym,
a od klasy drugiej w następujących grupach profilowanych:
- humanistycznej (w rozszerzeniu język polski i historia, dla chętnych wiedza o społeczeństwie),
- matematyczno-fizycznej (w rozszerzeniu matematyka i fizyka, dla chętnych informatyka),
- biologiczno-chemicznej (w rozszerzeniu biologia i chemia, dla chętnych informatyka),
- matematyczno-geograficznej (w rozszerzeniu matematyka i geografia, dla chętnych informatyka) – dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej od roku szkolnego 2015/2016.
Wszystkie grupy mają rozszerzony język angielski (5 godz. tygodniowo od pierwszej klasy).

W ramach klasy humanistycznej prowadzone są zajęcia z:
- edukacji regionalnej (wycieczki po Poznaniu – poznawanie dziedzictwa kulturowego Poznaniu),
- edukacji muzealnej – zajęcia w muzeach Poznania, Warszawy i Berlina,
- prawa – „Spiritus legis” – prowadzone we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu,
- zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych z historii, wiedzy o społeczeństwie i prawa.